Jaki ma obowiązek właściciel warsztatu, w którym zostawiamy auto do naprawy?

Pozostawienie w warsztacie samochodowym naszego samochodu naraża nas na pewne ryzyko. Nie zawsze znamy mechanika, który odbiera od nas samochód, a który ma je naprawić. Często samochody są bardzo drogie. Potrafią kosztować setki tysięcy złotych lub nawet miliony. Problemów, które mogą nas spotkać w związku z pozostawieniem w warsztacie auta, może być bardzo dużo. Dowiedz się z poniższego wydania, za co jest odpowiedzialny właściciel warsztatu. Zapraszamy!

Obowiązek przestrzegania terminu naprawy przez właściciela warsztatu!

Problemy warsztatu mogą być podyktowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za auto w takiej sytuacji rośnie. Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy też utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby również, jeżeli świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za pozostawiony mu samochód w sytuacji opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu zrealizowania usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet losowe uszkodzenie pojazdu lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Mechanik uszkodził bądź źle naprawił samochód!

Często występującymi sytuacjami jest wadliwe wykonanie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem pojazdu. Odpowiedzialność w tej sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność na mocy umowy znaczy, że za naprawienie szkody w wyniku niewłaściwego wykonania bądź niewykonania zlecenia odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy szkody wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za powierzony pojazd na podstawie przepisów rękojmi, w sytuacji zrealizowania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Gdy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji spostrzeżone zostaną pewne wady, klientowi przysługiwać będą roszczenia z tytułu rękojmi. Zakłada się wówczas, że wada była już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient może wtedy żądać wymiany elementu na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą pragnąłby uzyskać i jest to wiążące dla warsztatu.

Odpowiedzialność właściciela warsztatu za skradziony samochód!

W sytuacji, kiedy zawierasz umowę z właścicielem warsztatu samochodowego, to łączy ona w sobie cechy umowy o dzieło, jak i umowy o przechowanie auta. Dla Ciebie oznacza to, że Twoje auto powinno do Ciebie wrócić w stanie nienaruszonym, a w razie kradzieży odpowiedzialny zostaje właściciel warsztatu. Jednak może on udowodnić swoją niewinność, jeśli wykaże, że samochód został zamknięty i dobrze zabezpieczony, a klucze i dokumenty poza zasięgiem osób trzecich!

Informacje:
Ocena:
0.00/0
Oceń artykuł:

Komentarze 0

Brak komentarzy

Arykuły w kategorii Motoryzacja

Pozostawienie w warsztacie samochodowym naszego samochodu naraża nas na pewne ryzyko. Nie zawsze znamy mechanika, który odbiera od nas samochód, a który ma je naprawić. Często samochody są bardzo drogie. Potrafią kosztować setki tysięcy złotych lub nawet miliony. Problemów, które mogą nas spotkać w związku z pozostawieniem w warsztacie auta, może być bardzo dużo. Dowiedz się z poniższego wydania, za co jest odpowiedzialny właściciel warsztatu. Zapraszamy!Obowiązek przestrzegania terminu naprawy przez właściciela warsztatu!Problemy warsztatu mogą być podyktowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za auto w takiej sytuacji rośnie. Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy też utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby również, jeżeli świadczenie zostało wykonane w czasi...